Kindertolk
Marguérite van der Linden

Algemene voorwaarden That’s Why – kindertolk® - opvoedondersteuning

1)     Algemeen

That’s Why is opgericht door Marguérite van der Linden (hierna te noemen: de kindertolk) gevestigd te Warfstermolen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  54 39 55 77. That’s Why richt zich op het coachen van ouders en andere opvoeders, alsmede het organiseren van trainingen, workshops en lezingen.

 

2)     Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met That’s Why en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

3)     Vertrouwelijkheid

That’s Why is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching / consulten. Voor overleg met derden in het belang van het traject wordt altijd eerst overlegd. Eventueel schriftelijk verslag van het traject wordt altijd eerst ter lezing aangeboden aan de opvoeder.

 

4)     Werkplek

That’s Why heeft geen praktijk aan huis. That’s Why bezoekt ouders en andere opvoeders thuis of op een plek van hun keuze. Leerkrachten, kinderopvangmedewerkers of andere opvoeders die beroepshalve coaching krijgen van That’s Why kunnen ook op hun werkplek afspreken. De verantwoordelijkheid voor een plek waar rustig en ongestoord gepraat kan worden ligt bij de opvoeder. Tot een uur rijden vanaf Warfstermolen worden geen reiskosten doorberekend.

 

5)     Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de  gereserveerde tijd gefactureerd.  In geval van overmacht (bv. plotselinge ziekte) is overleg hierover mogelijk.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email (24/7) of telefonisch (maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur). Tijdens consulten wordt de telefoon van That’s Why niet opgenomen; spreek dan de voicemail in.

 

6)     Voortijdig stoppen met het traject

De kindertolk kan het traject voortijdig stoppen als:

- de opvoeder de (betalings-)afspraken niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de kindertolk kan worden verwacht.

 

Bij het voortijdig stoppen van het traject door de opvoeder zijn de vorderingen van de kindertolk op de opvoeder onmiddellijk opeisbaar.

 

7) Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website van That’s Why. (www.thatiswhy.nl) of zijn op te vragen bij That’s Why. Kort overleg, telefonisch of per mail, gedurende een lopend traject, is inbegrepen. De prijs van het traject wordt van tevoren vastgelegd en gecommuniceerd.

 

8) Betalingsvoorwaarden

Op het moment dat het traject start wordt er gefactureerd. Opvoeders zijn verplicht de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken op de rekening van That’s Why.  Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt That’s Why een betalingsherinnering. Indien de opvoeder niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet, dan is That’s Why gerechtigd het traject per direct op te schorten en administratiekosten van €25,00 per factuur, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van That’s Why is That’s Why genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de opvoeder.

 

9) Aansprakelijkheid

Het advies van That’s Why is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. That’s Why is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door That’s Why, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van That’s Why. Vergoeding aan een opvoeder kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van That’s Why. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de opvoeder, raadt That’s Why aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

10) Toepasselijk recht en geschillen

-  Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

-  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of  middels mediation te beslechten.

 

11) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

-  Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.thatiswhy.nl

-  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de kindertolk.

Angelique

"Marguérite is een heel fijn en warm mens die realistisch met je meekijkt en denkt, maar die ook meeleeft in je ontroering, verwondering en hartelijk met je mee kan lachen om je eigen inzichten."

Marguérite van der Linden
Kindertolk
 
 

© That is why 2015 - 2018 Algemene voorwaarden || VetArts